Терапевтични стратегии и сензорна преработка

Senzorna_integrazia.jpg /960x540/

Терапевтични стратегии в логопедичната работа при нарушения в сензорната преработка и двигателното планиране 

двудневен обучителен тренинг
водещ: Светлана КартуноваДоброто детско развитие се основава на поява и еволюиране на неврофизиологични и емоционални процеси, които имат специфична последователност, синхронизация и баланс. Ефективната работа на сензорните системи осигурява развитието на способностите за учене, усвояването на умения, задоволяването на нуждата от комуникация и нейното използване. Взаимодействието с околната среда и обработката на нейните въздействия изграждат стратегии за справяне с трудности, увереност в собствените способности и самостоятелност.

Трудностите в процесите на сензорна преработка се отразяват негативно върху възприемането на сигналите от средата и от собственото тяло, което пък възпрепятства адаптивните механизми. Нарушават се способностите за фокусиране върху дейности, развитието на двигателното планиране и изграждането на стратегии за справяне в ежедневни ситуации. В глобален план страда комуникацията, регулацията на емоциите и поведението.

Настоящето обучение предоставя теоретична информация за повишаване на познанията за отражението на проблеми в сензорната преработка и двигателно планиране в развитието на комуникацията. Практическата насоченост на курса е за интегрирано използване на стратегии и различни техники за сензорна регулация. Ще бъде отделено внимание и на прилагането им в хода на логопедично въздействие при деца с проблеми в развитието. По време на тренинга ще има възможност за обсъждане и анализ на случай от практиката на участниците в тренинга при спазване на правилата за конфиденциалност и изискванията за представяне на казус.


Организация на обучението:

Обучението включва два модула с общо 32 часа (16+16) теоретичен и практически тренинг.
Място: Обединена терапевтична практика „Детски истории“
София, бул. „Цариградско шосе“ №23

Първи модул (16 часа) – 270 лв.
Събота и неделя по 8 часа – по обявената програма.
Дата: 15-16 юни 2019 г. // 9:00 – 17:00 ч.

Втори модул (16 часа) – 150 лв. 
По желание участниците могат да преминат и практически тренинг до 3 месеца след първия. Допускат се до двама участници едновременно. 
Провеждане: По предварителна договорка по 4 часа на ден – тренинг в режим на пряко наблюдение, участие и инструкции в терапевтична среда. 
Дата: По индивидуална договорка според възможностите на участниците и организацията на терапевтичната практика.

 

Обучението завършва с получаването на удостоверение с описание на броя обучителни часове, получената информация и практическия опит, придобит от участниците.

В таксата за участие се включват печатни материали и други ресурси, нужни за повеждането на обучението; осигуряване на помещение и материално-технически средства за провеждане на практическите тренинги; кафе-паузи.

На всеки участник се издава фактура за платената сума. Фактурата се издава при получен банков превод на сумата.

Банкови детайли:
Получател: САФЕЯ ЕООД
Банка: Първа Инвестиционна Банка 
IBAN: BG56FINV91501016430108 
BIC: FINVBGSF
Основание за плащане: Обучение СИЛ 1 – за първи модул и СИЛ 2 – за втори модул.

 

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

За информация
email: sosunnykids@gmail.com
gsm: 0887 454 868


Терапевтични стратегии в логопедичната работа при нарушения в сензорната преработка и двигателното планиране 

програма на тренинга

1. Сензорна преработка и интеграция в неврофизиологичното развитие на детето.
1.1. Пренатален и постнатален период.
1.2. Примитивни рефлекси, моторно учене и двигателно планиране. 
1.3. Сензомоторно и психомоторно развитие на детето. 
2. Характеристика на нарушенията на сензорната преработка и поведенчески прояви.
2.1. Ранни маркери за сензорноинтегративни дефицити – регулация, хранене, поведение.
2.2. Нарушения на моторното планиране и маркери за разпознаване.
2.3. Наблюдение и обсъждане на казуси.
3. Техники за събиране на информация и определяне на маркерите за нарушения на сензорната преработка и моторното планиране. 
3.1. Организация на средата.
3.2. Организация и провеждане на изследването.
3.3. Събиране и анализ на информацията.
4. Стратегии за терапевтично планиране при нарушения на сензорната преработка и моторното планиране. 
4.1. Определяне на първостепенни нужди и базови ресурси в индивидуални казуси.
4.2. Оборудване на терапевтична среда и подготовка на сесия. 
4.3. Стратегии за въздействие и взаимодействие в различни възрасти. 
5. Терапевтични техники в логопедичната терапия при нарушения на сензорната преработка и моторното планиране 
5.1. Планиране на терапевтична стратегия – краткосрочни и дългосрочни цели. 
5.2. Отчитане на реакции и анализ на терапевтична сесия.
5.3. Анализ на казуси и алгоритъм за индивидуално планиране.


Обучението е предназначено за специалисти, работещи с деца с проблеми в развитието от различно естество и с интерес към спецификата на сензорната преработка. Препоръчително е участниците да имат минимум 6 месеца практически опит в областта на диагностиката и терапията на деца и лица с развитийни нарушения и заболявания.


По време на обучението участниците ще получат демонстрационни материали, литература и консултиране в съответствие със спецификата на разглежданата проблематика.