Диагностика на заекване

New

Диагностика на заекване

Производител:
Методическо ръководство за диагностика на заекване в предучилищна възраст
16.00 лв.

Заглавие: Диагностика на заекване в предучилищна възраст
Автор: Миглена Симонска
Брой страници: 95
Методическо ръководство за диагностика на заекване в предучилищна възраст. Разделено е на две части. В първата е представен цялостен алгоритъм за диагностициране на заекването, който е разработен на базата на световния и личен опит при работа с тази категория деца. Част от инструментариума е преведен и адаптиран за нашите условия. Състои се от три етапа: преддиагностичен етап, етап на същинска диагностика и постдиагностичен етап. Към всеки един от тях са предложени за ползване формуляри и протоколи с описание за тяхното приложение. Някои са авторски, а други – адаптирани. 
Във втората част се разглежда проблемът за оценка на ефективността от логопедичната работа. Фиксирани са основни методи за мерене на резултатите от приложената терапия. На вниманието на читателите са представени данни от експериментални проучвания в областта на ранното заекване. 

СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор
Първа глава
Въведение
Алгоритъм за диагностика на заекване в предучилищна възраст
Преддиагностична диагностика
Скриниг
Интервю
Анамнеза
Същинска диагностика
Анализ на типа и честотата на нарушените плавоности на речта
Лингвистичен анализ на заекването
Отчитане на вторичните характеристики при заекване 
Разграничаване на заекването от нормално нарушена плавност на речта 
Диагностика
Определяне на степен на тежест на заекването
Постдиагностична процедура
Вземане на решение за терапия
Прогноза и препоръки

Втора глава
Оценка на ефективността от логопедична работа при заекване
Собствени проучвания от приложение на програма Лидкомб
Библиография

Стойността на доставката НЕ е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.

Вашето запитване е прието под No. 00000