Формуляри в помощ на логопедичната практика

New

Формуляри в помощ на логопедичната практика

Производител:
Сборник формуляри за логопедичната практика
14.00 лв.

Автор: Елена Бояджиева-Делева
Издателство: УИ "Св. Климент Охридски"
Година на издаване: 2019
Брой страници: 110
Корици: меки 

Сборникът е второ, допълнено и преработено издание на книгата „Сборник формуляри за логопедичната практика. Помагало за студенти по логопедия“ (издание на Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ от 2015 г).

Второто издание на сборника също е предназначено основно за студентите от специалност „Логопедия“, които могат да използват готовите бланки и стимулния материал към тях по време на практическото си обучение и преддипломния си стаж. То може да бъде полезно и на начинаещите практици като ориентир както при диагностика, така и при воденето на документацията.

Включени са възможности за допълнително оценяване в рамките на вече предложените формуляри за комплексно логопедично изследване: за анализ на езиковата продукция и на наратива при деца с предполагаеми езикови нарушения на развитието и бланка за отбелязване и проследяване на терапевтичния напредък. Нова е и анкетата за анализ на игровата дейност на деца от предучилищна и начална училищна възраст. За пръв път са предложени примерни бланки за регламентиране на отношенията между логопед и клиент/пациент и за обработка на събираната лична информация във връзка с Общия регламент на ЕС за защита на данните – Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

Приложен е нов, допълнителен стимулен материал към някои диагностични бланки, а съдържанието на други е актуализирано. Същевременно всички са технически или графично преоформени с цел оптимизация на приложението им.

Картинният материал към протокола за комплексно логопедично обследване е обновен, като използваните бази данни са посочени в приложение към библиографията, което улеснява достъпа до картините в реален размер и същевременно спазва изискванията за зачитане на авторските права при включване на графичен материал.

В теста за артикулация и фонология някои от стимулните думи са подменени, като новата версия е апробирана с 84 деца на възраст 4-12 г. Картинният материал е напълно обновен с илюстрациите на художника Кирил Танев.


Съдържание
Предговор - 3
Предговор към първото издание - 4
Личен картон и документи за информирано съгласие - 5
Карта за първичен преглед - 10
Анамнеза - 13
Анкети - 20
Анкета за родители: протичане на бременността, разждането и първите години на детето - 22
Анкета за родители: семейна среда - 23
Анкета за родители: оценяване на ефективността на терапията - 24
Анкета за оценяване на степента на разбираемост и ситуативната изразеност на нарушението - 25
Анкета за учители: оценка на знанията, социалните умения и поведението - 26
Анкета за родители: очаквания към терапията - 28
Анкета за игровата дейност на детето - 29
Оценка на състоянието и функциите на говорния апарат - 30
Карта за диагностика на гласови нарушения - 35
Тест за диагностика на артикулацията и фонологията - 38
Карта за диагностика на нарушенията на плавността  - 62
Карта за комплексно логопедично изследване - 67
Оценка на функционалните комуникативни умения - 79
Вместо заключение - 84
Литература - 85

За автора:
Д-р Елена Бояджиева-Делева получава бакалавърска степен по логопедия в СУ „Св. Климент Охридски“ през 2004 г., а през 2006 г. защитава магистърска спепен в програма „Комуникативни нарушения на развитието“ в същия университет. През 2006 г. получава следдипломна квалификация по „Класически масаж“, а през 2008 г. защитава дипломна работа към магистърска програма „Кинезитерапия на лица с невросоматични заболявания”. От 2009 г. е преподавател в катедрата по „Специална педагогика и логопедия“ на СУ „Св. Климент Охридски“. През 2015 г. защитава дисертационен труд на тема „Езиково и когнитивно развитие на деца с дизартрия“. Д-р Бояджиева-Делева практикува като логопед от 2004 г. в различни училища и детски градини в София, а от 2013 г. е собственик на Логопедичен център ЕЛБО. Член е на Управителния съвет на Сдружение Частно практикуващи логопеди (СЧПЛ). Като практик работи с целия спектър комуникативни нарушения при деца и възрастни. Научните й интереси са сързани с неврогенните говорни и езикови нарушения, на развитието и придобити, както и с ранната интервенция и превенция на комуникативни нарушения.

Вашето запитване е прието под No. 00000