Програма:

Сензорна зала – подходи за сензорно стимулиране в подготвена среда

Водещ: Светлана Картунова

Анотация на програмата

Специализиран курс, насочен към специалисти, работещи с деца в ранна възраст, предучилищна и начална училищна възраст.

Обучението в програмата е организирано в два модула – теоретичен и практически.

Теоретичният модул представя актуалните терапевтични стратегии при организацията на сензорна среда и планирането стимулиращи сензорни въздействия при деца с дисрегулация и нарушения на сензорната преработка. Представят се утвърдените техники за терапевтично въздействие от методиките, предназначени за сензорна терапия.

Практическият модул обхваща:

 1. Анализ и супервизия на случаи от практиката на водещия и на участниците с цел демонстриране на техники от практиката
 2. Трениране и практическо обучение за използване на специализирано оборудване в зала за сензорно стимулиране и терапия.

Демонстрират се специфични техники за регулиране на сензорната допустимост и преработка за осигуряване на по-добра сензорна интеграция.

Програмата за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти е одобрена със Заповед на МОН № РД09-242 / 25.01.2021.

Продължителност на обучението: 32 академични часа

Брой квалификационни кредити: 2

Място на провеждане: София

Цена: 500.00 лв.

Имаме възможност за провеждане на групови обучения по заявка и на място, избрано от заявителя. Свържете се с нас за повече информация!

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Обучението завършва с получаването на удостоверение с описание на броя обучителни часове, получената информация и практическия опит, придобит от участниците.

В таксата за участие се включват печатни материали и други ресурси, нужни за повеждането на обучението; осигуряване на помещение и материално-технически средства за провеждане на практическите тренинги; кафе-паузи.

На всеки участник се издава фактура за платената сума. Фактурата се издава при получен банков превод на сумата.

Банкови детайли:

Титуляр: Бланико ООД

Банка: Обединена Българска Банка АД

№ сметка (IBAN): BG64UBBS80021081558030

Банков код: UBBSBGSF

Основание за плащане: Обучение 84400004

За информация: Благослава Банчева - 0882 700 306 / info@specialnite-deca.bg

ТЕМАТИЧНА ПРОГРАМА:

I Теоретичен модул / 8 академични часа/

 • 1. Дисрегулация и нарушения на сензорната преработка – неврофизиологични механизми в развитието.
  • 1.1. Маркери и симптоми в ранното развитие.
  • 1.2. Маркери и симптоми в предучилищна и училищна възраст.
 • 2. Диагностични техники за различаване на стереотипно поведение и игра, самостимулиращо поведение, ритуали, кризи на протест и сензорно претоварване, сензорна допустимост.
  • 2.1. Прилагане на въпросници, анамнестичен анализ и интервю.
  • 2.2. Наблюдение на играта и поведението.
  • 2.3. Диагностично наблюдение при свободна игра.
 • 3. Определяне на първостепенни нужди и ресурси на децата с нарушения на сензорната преработка.
  • 3.1. Принципи и методи на определяне на първостепенни нужди.
  • 3.2. Търсене и определяне на ресурсите и възможностите за развитие.
  • 3.3. Анализ на информацията, определяне на приоритетно въздействие.
  • 3.4. Дискусия и анализ на казуси
 • 4. Планиране на терапевтично въздействие.
  • 4.1. Определяне на средата – структура и брой на стимулите.
  • 4.2. Определяне на стратегия и водещи стимули.
  • 4.3. Начини за определяне на успешността на въздействието.

II. Практически модул / 24 академични часа/

 • 5. Представяне и анализ на казуси.
  • 5.1. Подходи и въздействие при деца до три годишна възраст.
  • 5.2. Подходи и въздействие при деца в предучилищна и училищна възраст.
  • 5.3. Подходи и въздействие при деца от аутистичен спектър.
  • 5.4. Подходи и въздействие при деца с неврологични и генетични заболявания.
  • 5.5. Дискусия и анализ на казуси.
 • 6. Демонстрация на подходи и техники за прилагане на сензорни стимули
  • 6.1. Техники на проприоцептивна и тактилна стимулация
  • 6.2. Техники на вестибуларна и слухова стимулация.
  • 6.3. Техники на обонятелна и вкусова стимулация
  • 6.4. Техники на безопасност и хигиена.
 • 7. Приложение на усвоените знания и умения в индивидуалната практика
 • 8. Супервизия
  • 8.1. Представяне на случай от практиката на обучаемия
  • 8.2. Анализ и предлагане на терапевтична схема за случая
  • 8.3. Дискусия и супервизия

Профил на обучителя:

Марияна Павлова

Светлана Картунова е основател и управител на терапевтичния център „Детски истории“ в София. Тя е магистър логопед и тифлопедагог с интереси и над 20-годишна практика в сферата на ранната интервенция, процесите на сензорната интеграция и преработка, хранене и интеракции. Има множество сертификати в областта на сензорно-интегративната, орално-моторната терапии и др. Освен това е консултант по кърмене и е сертифицирана да терапевтира проблеми в храненето при бебета и деца. Светлана Картунова е била хоноруван преподавател в Нов български университет и ЮЗУ “Неофит Рилски“. В продължение на много години е базов логопед за провеждане на практически логопедичен стаж и държавен практически изпит към СУ “Св. Климент Охридски“. От 2014 г. е обучител и провежда тренинги на екипи за ранна интервенция.