Програма:

Стратегии за стимулиране на езиковото развитие през игровите умения и комуникацията

Водещ: Светлана Картунова

Анотация на програмата

Специализиран курс, насочен към специалисти, работещи с деца в ранна възраст, предучилищна и начална училищна възраст.

Обучението в програмата е организирано в два модула – теоретичен и практически.

Теоретичният модул представя информация за ключовите етапи и умения за опознаването на света и формиране на представи за обектите, явленията и собственото тяло. Начинът, по който детето успява да се движи, играе и комуникира, зависи от неврологична зрялост, която обезпечава развитието на способностите в езиковата сфера, фината моторика и двигателното планиране. Представя се интегрирането на утвърдени техники за терапевтично въздействие с цел подобряване на разбирането и обработката на информацията от околната среда и собственото тяло. Резултатът е по-зряла и самостоятелна работа на процеси като праксис, учене, общуване и езиково развитие.

Практическият модул обхваща трениране и практическо обучение посредством демонстриране на йерархични модели в развитието на уменията, които може да стимулираме в игрови ситуации. Посредством видеопримери се демонстрират подходи на избор и поднасяне на игри и играчки за реализиране на терапевтична полза за развитието на уменията и езика на децата с различни дефицити.

Програмата за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти е одобрена със Заповед на МОН № РД09-242 / 25.01.2021.

Продължителност на обучението: 16 академични часа

Брой квалификационни кредити: 1

Място на провеждане: София

Цена: 350.00 лв.

Имаме възможност за провеждане на групови обучения по заявка и на място, избрано от заявителя. Свържете се с нас за повече информация!

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Обучението завършва с получаването на удостоверение с описание на броя обучителни часове, получената информация и практическия опит, придобит от участниците.

В таксата за участие се включват печатни материали и други ресурси, нужни за повеждането на обучението; осигуряване на помещение и материално-технически средства за провеждане на практическите тренинги; кафе-паузи.

На всеки участник се издава фактура за платената сума. Фактурата се издава при получен банков превод на сумата.

Банкови детайли:

Титуляр: Бланико ООД

Банка: Обединена Българска Банка АД

№ сметка (IBAN): BG64UBBS80021081558030

Банков код: UBBSBGSF

Основание за плащане: Обучение 84400005

За информация: Благослава Банчева - 0882 700 306 / info@specialnite-deca.bg

ТЕМАТИЧНА ПРОГРАМА:

I Теоретичен модул / 8 академични часа/

 • 1. Неврофизиологични закономерности на ранното развитие и играта като основа за разбирането, взаимодействието и експресията.
  • 1.1. Взаимодействието със собственото тяло и околната среда и стимули на двигателното развитие
  • 1.2. Фактори за нарушения на развитието и ранни маркери за забавяне в двигателното и комуникативно функциониране.
 • 2. Диагностични механизми и оценка на развитието през наблюдението на свободната игра.
  • 2.1. Организация на изследването – техническо-обезопасителна и хигиенна подготовка.
  • 2.2. Оценка на интеракцията с пространството и собственото тяло.
  • 2.3. Оценка на интеракцията с обекти и партньори.
  • 2.4. Дискусия и анализ на казуси.
 • 3. Определяне на първостепенни нужди и планиране на терапевтична стратегия.
  • 3.1. Възможности за моделиране на средата и игровия материал.
  • 3.2. Възможности за включване на семейството и домашната среда.
  • 3.3. Принципи за планиране на терапевтична стратегия
  • 3.4. Дискусия и анализ на казуси

II. Практически модул / 8 академични часа/

 • 4. Трениране на умения за подготовка на структурирана и подготвена игрова среда.
  • 4.1. Съобразяване на подбора и броя на играчките и аранжиране на стимулната среда.
  • 4.2. Избор на подход и степента на подкрепа и правилно дозиране на трудностите в играта на детето.
  • 4.3. Концепция на йерархично надграждане на стимулите с включване на пространство, численост, алгоритъм, секвенция и езикови стимули в играта.
  • 4.4. Дискусия и анализ на казуси.
 • 5. Трениране на умения за анализ и планиране на дългосрочни стратегии в терапевтичното въздействие.
  • 5.1. Надграждане на възможностите за възприемане и обработка на езикови стимули и аналогично свързване с игровия опит на детето.
  • 5.2. Авторефлексия и обратна връзка за терапевтичното взаимодействие – избор на подходящо стимулиращо въздействие за семейството и близката социална среда на детето.
  • 5.3. Техники на безопасност при прилагане на терапевтични интервенции

Профил на обучителя:

Светлана Картунова

Светлана Картунова е основател и управител на терапевтичния център „Детски истории“ в София. Тя е магистър логопед и тифлопедагог с интереси и над 20-годишна практика в сферата на ранната интервенция, процесите на сензорната интеграция и преработка, хранене и интеракции. Има множество сертификати в областта на сензорно-интегративната, орално-моторната терапии и др. Освен това е консултант по кърмене и е сертифицирана да терапевтира проблеми в храненето при бебета и деца. Светлана Картунова е била хоноруван преподавател в Нов български университет и ЮЗУ “Неофит Рилски“. В продължение на много години е базов логопед за провеждане на практически логопедичен стаж и държавен практически изпит към СУ “Св. Климент Охридски“. От 2014 г. е обучител и провежда тренинги на екипи за ранна интервенция.