РЕКЛАМАЦИЯ И ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

 

Условията на рекламация, отказ от договор за продажба от разстояние, връщане или замяна на закупен артикул са неразделна част от Общите условия за използване на електронен магазин ЛОГОПЕДИЧЕН МАГАЗИН – https://www.logo-store.eu/

  1. При получаването на стоката, ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен незабавно да я прегледа, и в случай, че констатира видими недостатъци като: нарушена цялост на опаковката, транспортни дефекти, липса на придружаващи документи, незабавно да информира лицето, извършващо доставката.
  2. В случай, че са налични дефекти или установени липси в окомплектовката, в присъствие на куриера или лицето, извършващо доставката, се съставя констативен протокол, като ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОЛУЧАТЕЛЯТ отказва да получи пратката и информира търговеца в писмен вид на следния имейл адрес: info@specialnite-deca.bg.
  3. В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОЛУЧАТЕЛЯТ не направи оглед на получената стока и не предяви незабавни претенции пред лицето извършващо доставката, стоката се смята за одобрена и потребителят губи право да претендира на по-късен етап.
  4. В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ е избрал по собствено желание куриерска фирма, с която ТЪРГОВЕЦЪТ няма договорни отношения за доставка на своята поръчка, или е възложил на такава връщане на стоката обратно към ТЪРГОВЕЦА, рискът от загуба или повреда на стоката е изцяло за сметка на ПОЛЗВАТЕЛЯ съгласно чл.103B ал.2 от ЗЗП. ПОЛЗВАТЕЛЯТ отправя претенции към избраният от него превозвач.
  5. ПОЛЗВАТЕЛЯТ, който има качество на потребител по смисъла на § 13, т. 1 от ДР на ЗЗП, има право на основание чл.50 от ЗЗП да се откаже от сключения договор от разстояние без да дължи неустойка или обезщетение в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката, съгласно чл.50 т.2 от ЗЗП.
  6. ПОЛЗВАТЕЛЯТ, който има качество на потребител по смисъла на § 13, т. 1 от ДР на ЗЗП, информира писмено ТЪРГОВЕЦА чрез e-mail на адрес info@specialnite-deca.bg за решението си да се откаже от договора за продажба преди изтичането на 14-дневния срок по чл.50 от ЗЗП. ТЪРГОВЕЦЪТ изпраща на ПОЛЗВАТЕЛЯ потвърждение на получено заявление за отказ от договор за продажба в рамките на 3 работни дни.
  7. ПОЛЗВАТЕЛЯТ, упражнил право на отказ по чл.50 от ЗП, връща стоката на ТЪРГОВЕЦА в 14-дневен срок от предявяване на претенцията и заплаща транспортните разходи за връщане на стоката по чл.55 ал.2 от ЗЗП.
  8. Всеки върнат артикул трябва да бъде в същото състояние като при доставката. Не се приемат артикули, които са били повредени в резултат на употреба не по предназначение или са били поправяни от неупълномощено лице; такива с увредена или нецялостна опаковка, със следи от износване или прекомерно използване, с одрасквания, със следи от удари. Не се приемат и продукти, които не са придружени от всички аксесоари, с които са били доставени. Върнатите продукти трябва да бъдат в оригинална опаковка, придружена от непокътнатите етикети, оригиналната гаранция, в случай че е била издадена от производител/дистрибутор и всички документи, с които е доставен продуктът.
  9. ТЪРГОВЕЦЪТ възстановява заплатената сума от ПОЛЗВАТЕЛЯ за закупения продукт в 14-дневен срок, считано от датата на уведомяване за решението на ПОЛЗВАТЕЛЯ да се откаже от договор за продажба. ТЪРГОВЕЦЪТ може да задържи плащането на сумите на потребителя по предходното изречение, докато не получи стоките или докато от ПОЛЗВАТЕЛЯТ не бъде представено доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.
  10. В случай на обстоятелствата посочени в т.1, 2 и 3, или загуба на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не възстановява заплатената сума за стоката и всички свързани с нея разходи.