Статии

Насоки за терапия с емпатични кукли при деца

Насоки за терапия с емпатични кукли при деца

Съпричастността или т.нар. емпатия е социално значимо качество, което ни помага да се поставим на мястото на другия, да ценим и уважаваме чуждите емоции, да се отнасяме добронамерено и с разбиране към околните, да взимаме предвид чуждите интереси и да уважаваме различните гледни точки и оттук да изграждаме на по-здрави личностни връзки и по-стойностни взаимоотношения.

Отнесено към децата, онези, които проявяват по-изразена съпричастност, са по-успешни ученици, лесно влизат в контакт с учителя и често са лидери в класа. Обикновено те са и по-склонни да взимат правилни решения и са добри в предотвратяването на неприемливо отношение към връстници. Според психолога д-р Микеле Борба емпатията при децата е свързана с бъдещата им успешна реализация и удовлетвореност от живота, с усещането за щастие и с изграждането на стойностни отношения с околните.

 

Емпатичното дете ще може:

 • да разбира други гледни точки и така да бъде по-добър сътрудник, лидер и родител;
 • да изгражда успешни взаимоотношения и мирно да разрешава конфликти;
 • да развие устойчивост и увереност, които ще му помагат да преодолява житейски препятствия.

 

Емпатичността не е нещо, притежавано по рождение, а е качество на характера, което се усвоява, изгражда и развива във времето и затова е най-добре процесът да започне още в детството.

 

Така детето ще развие силен вътрешен морален компас и няма да е пресилено да се каже, че на практика това ще е сериозна инвестиция в бъдещето му.

 

Емпатичните кукли имат по-различни цели от традиционните кукли за игра.

 

Резултати от проведени изследвания сочат, че заниманията с емпатични кукли стимулират у децата умение да проявяват състрадателност, съпричастност и грижовност към другите и успоредно с това насърчават желанието и способността им да водят разговори, да обсъждат проблемни ситуации, да анализират реакции, да опознават емоции, да търсят мирно разрешаване на конфликти, да запазват спокойствие и увереност в стресови моменти. Научното обяснение е, че при занимания с емпатични кукли у малчуганите се активира част на мозъка, отговорна за възприемането и адекватната обработка на социална информация, респективно – свързана е с изграждането на емоционална интелигентност, имаща отношение към цялостното благосъстояние на детето.

емпатични кукли стимулират у децата умение да проявяват състрадателност, съпричастност и грижовност към другите

Независимо дали в група, или само, детето „общува“ с емпатична кукла. То й дава персонална идентичност, пресъздава сцени и диалози, като по този начин не просто развива въображението и говора си, но и пресъздава познати от ежедневието ситуации на истинско общуване и изпитва социални емоции. Същевременно детето често сменя ролите си в хода на играта – „говори“ от името на куклата или от свое име, и това му позволява да почувства и анализира една и съща ситуация от различни гледни точки. По този начин развива умение да проявява толерантност към различната гледна точка, да трупа своеобразен житейски опит и да изгражда емоционална зрялост.

 

Играта с емпатични кукли благоприятства емоционалното израстване на децата и подпомага развиването на:

 • Социални умения и способност да изграждат стойностни взаимоотношения с околните;
 • Умение да водят разговори и мирно да разрешават спорове;
 • Критично мислене и адекватни реакции в различни социални ситуации;
 • Емоционална интелигентност
 • Адекватна оценка и реакция спрямо социалния контекст
 • Съпричастност и състрадателност към околните
 • Чувство за отговорност
 • Самоувереност и критичност
 • Въображение и творческо мислене
 • Езиково-говорни умения

 

Играта с емпатични кукли благоприятства емоционалното израстване на децата


Изследването на граници и как емпатичните кукли помагат на децата да го правят по безопасен начин

 • Терапевтът може да симулира разговори с куклата (например: тя е извършила нещо неприемливо и сега й се прави забележка), а междувременно децата наблюдават и слушат.
 • Децата могат да използват куклите, за да изследват допустими граници, при това без риск от физическо и/или емоционално нараняване на друго дете.
 • Специфични нежелани модели на поведение (като удряне, хапане, скубане) могат да бъдат адресирани посредством емпатичната кукла по деликатен начин и в процеса на забавна игра.

 

Как емпатичната кукла осигурява комфорт и емоционална подкрепа?

Физическият контакт с куклата, нейното прегръщане, галене, обгрижване карат детето да усеща, че получава емоционална подкрепа. У него се формира усещане за сигурност и психологически комфорт (особено при необичайна ситуация), негативните емоции се редуцират и на тяхно място се пораждат спокойствие и увереност.

Примери за такива ситуации:

 • Свикване с нови предмети;
 • Адаптиране към непозната среда;
 • Проблеми с рутината за сън;
 • По време на пътуване (като другарче в превозното средство).

 

Емпатичната кукла осигурява комфорт и емоционална подкрепа


Изграждане на идентичност на емпатичната кукла

Когато създавате персонална идентичност на емпатичната кукла, трябва да вземете предвид информацията, която имате за децата, с които работите – тяхната семейна среда, етнически произход, културни специфики, социален и икономически статус, минали преживявания и пр. Важно е идентичността на куклата да не отразява особеностите на едно конкретно дете, а да е своеобразен сумарен образ. Това ще позволи по-голям брой деца да открият у нея нещо от себе си и респективно – ще улесни изпитването на емпатия от малчуганите към куклата, проявата на грижовност, обич и желание за продължително общуване.

Изграждане на идентичност на емпатичната кукла

 1. Физически характеристики
 • Представители на какви раси и с какъв цвят на кожата има и какви няма в групата?
 • Деца с какъв цвят на очите и на косата има в групата?
 • Има ли деца, нуждаещи се от инвалидна количка, диоптрични очила и др.?
 • Има ли деца с отличителни характеристики като рожден белег, лунички, бенки?
 • Може ли куклите да обединят всички тези черти?

 

 1. Етнически произход и културни специфики
 • Представители на какви етнически и културни групи има сред децата?
 • Има ли деца от страни в арабския свят, Африка, Азия и Индия?
 • Има ли деца, току-що емигрирали в страната, за да избегнат преследване и малтретиране в родината си, но все още не са получили жителство тук?
 • Има ли деца, които у дома разговарят с близките си на различен език от официалния в страната?
 • Семейството на детето спазва ли специфични традиции, различни от популярните?
 • Какви други семейни традиции има в дома на детето?
 • Какви религиозни вярвания са възприети в семейството на детето?

Емпатични кукли с различен етнически произход и културни специфики

 

 1. Социален и икономически статус
 • Има ли деца, чиито семейства изпитват финансови затруднения?
 • Семействата на децата в групата добре ли са финансово?
 • Има ли в семейството безработни членове, такива, които живеят на помощи, бездомни са или преживяват друг вид затруднения?
 • В семейството и двамата родители ли работят, или само единият?
 • Семейството от самотен родител ли се издържа?

 

 1. Семейна среда
 • Какви са семействата на децата в групата?
 • Имат ли и майка, и татко?
 • Имат ли две майки и двама бащи?
 • Имат ли ограничен контакт с един от родителите си?
 • Имат ли братя и/или сестри?
 • Ако имат, те по-големи ли са, или по-малки?
 • В дома живеят ли по-далечни членове на семейството?
 • Ако е така, прекарват ли време с тях (например следобеди с баба и дядо)?
 • Намират ли се в приемно семейство?
 • Осиновени ли са?

Емпатични кукли - разширено семейство

 1. Любими неща на детето и такива, които не харесва
 • Какво обича детето да прави в групата и у дома?
 • Коя е любимата му играчка?
 • Кои са любимите му храна, животно или цвят?
 • Кой е най-добрият му приятел?
 • Какво не харесва да прави?
 • Какво не обича да яде?

 

 1. Силни страни
 • В какви дейности детето проявява заложби?
 • Какви дейности то самото смята, че му се отдават?
 • Това отразява ли се при избора на неща, които му стават любими?
 • Различни ли са нещата, които детето обича да прави в групата и тези, които извършва в дома си?

 

 1. Емоции, които могат да бъдат проявени от едно или повече деца в групата
 • Натъжават се, когато трябва да се разделят с родителите си сутрин.
 • Плачат, когато чувствата им са наранени.
 • Плачат, когато са наранени физически.
 • Привързани са към конкретна история и само към нея.
 • Щастливи са, когато някой направи нещо мило за тях.

Емпатичните кукли в подкрепа на емоционалната интелигенстност

 1. Примери за ситуации, при които да се окаже емоционална подкрепа
 • Има ли предпоставки детето да стане обект на подигравки и/или друго лошо отношение от страна на връстниците си?
 • Има ли деца, проявяващи срам или повишена чувствителност по теми, касаещи тяхното семейство и произход?
 • Има ли деца, които се срамуват да носят очила, притеснителни са заради конкретни техни характеристики (тегло, твърде къдрава коса и т.н.), не желаят да играят с противоположния пол, да говорят на родния си език и пр.?

 

 1. Примери за възможни източници на конфликт
 • Детето изпитва ли затруднения в общуването с други деца?
 • Детето обект ли е на тормоз от страна на други деца?
 • Детето държи ли се агресивно към други деца в резултат на силно раздразнение, умора и т.н.?
 • Възникват ли конфликти по повод на предмети и пространства?

 

Проследяване и записване на историята на куклата

Водете писмени записки и ги дръжте на място, достъпно за всички възрастни, участващи в грижите за децата (в това число външни услуги, помощен персонал и родители). Колкото повече хора имат достъп до тази информация, толкова повече ще се разширява обсегът на приложение на емпатичната кукла и тя ще става все по-мощно средство в процеса на емоционално възпитание на малчуганите.

Изграждането на идентичност на емпатичната кукла ще изисква регулярно връщане и преразглеждане с децата на различни детайли от нейната история. Когато това се прави, уверете се, че всичко ще бъде записвано и че информацията ще стане достояние на целия екип.

 

Емпатичната кукла като мост между дома и групата

След като децата развият емпатия към куклата и я приемат като пълноправен член на групата си, емпатичната кукла ще се превърне в идеално средство за прехвърляне на мост между дома (респективно – семейната среда) и групата (т.е. обществената среда). Добра идея е да разрешавате куклата да „пренощува“ в домовете на децата и така още повече ще изпъкне идеята за значимостта на детската игра в цялостния процес на израстване и емоционално съзряване на малчуганите. Като давате обяснения и насоки за допълнителни занимания, ще окуражите родителите да се включват в игрите с емпатичната кукла и в същото време ще им покажете лесни начини как да оказват емоционална подкрепа на детето си, когато е с тях у дома. Можете да дадете на родителите идеи как да приобщят куклата в обичайни ежедневни домашни дейности като миене, хранене и др. Това, от своя страна, ще улесни процеса на приемане на куклата за член на семейството и ще подчертае още повече ползите от играта за стимулиране на езиково-говорните умения на децата. Не на последно място, ще предостави на родителите възможност да се включат по-осезаемо в ранното развитие на техните деца и ще отвари нови пътища за комуникация между различните поколения.

Емпатичната кукла като мост между дома и групата

Вариантите и възможностите за занимания с емпатичните кукли са неограничени!

Важното е, че те ще научат децата да изпитват и проявяват обич, съпричастност, състрадателност, грижовност, отговорност, доброта, смелост, общителност, увереност, родителски инстинкт и др. И ще допринесат малчуганите да растат в спокойна, приятелска и разбираща среда, в която са ценени и уважавани като уникални личности със собствени истории за разказване и преживявания за споделяне.