Аутизъм. Подходи и стратегии за въздействие – Мира Цветкова

Код: KN2104

В наличност

Описание

Автор: Мира Цветкова
Издателство: СУ “Св. Климент Охридски”
Година на издаване: 2022
Брой страници: 286

Монографията разглежда същността на аутистичния спектър, неговите характеристики, описва някои скали и оценъчни процедури, чрез които най-рано и най-точно да се извърши поставянето на диагноза. Особено внимание се обръща на различни съществуващи стратегии, подходи, програми и методики на работа, обучение и въздействие при децата и учениците от аутистичния спектър, сред които Discrete Trial Teaching (DTT), TEACCH, PECS, DIR/Floortime, Pivotal Response Treatment и др. Специална глава разглежда въпроса с моделирането и оформянето на околната среда по подходящ начин и прилагането на разнообразие от техники в класната стая, които да увеличат и насърчат учебните, поведенческите, социалните и комуникативните способности на децата с аутизъм. Описани са особеностите в поведението и различните проблемни поведения, които могат да демонстрират децата и учениците от аутистичния спектър, както и тяхното адекватно и подходящо адресиране.

Познаването на разнообразието от методи, статегии, програми и подходи на работа и обучение ще спомогне да се подбере най-подходящият модел или обучителна програма за конкретно дете с аутизъм, като се вземат под внимание неговите силни страни, потенциални възможности и способности, както и неговите органичения. Голям брой подходи, методи, интеревениции и програми за обучение и работа с деца и ученици от аутистичния спектър са описани в различна степен и детайлност в тази книга, за да помогнат на родители и учители да подберат най-подходящото за тяхното дете и успешно да го приложат.

Книгата е подходяща за широка аудитория – терапевти, учители, помощник-учители, студенти от различни специалности, родители.

СЪДЪРЖАНИЕ:
 
Увод
Глава І. Същност на аутизма и нарушенията от аутистичния спектър. Основни характеристики
I. Същност на нарушенията от аутистичния спектър
II. Причини за поява на аутизъм
III. Разпространение на аутизма
IV. Съпътстващи състояния при аутизма
 
Глава ІІ. Исторически преглед върху познанията за аутизма
I. Изследвания за аутизма по света
II. Изследвания върху аутизма в България
 
Глава ІІІ. Особености в развитието на деца и ученици от аутистичния спектър
I. Когнитивно развитие
II. Комуникативно развитие
III. Социално развитие
IV. Моторно-двигателно развитие
V. Сензорно развитие
 
Глава ІV. Оценяване на деца и ученици от аутистичния спектър
I. Оценяване чрез търсене на ранни симптоми и предиктори за откриване на аутизма
II. Скринингови процедури
III. Диагностични процедури
IV. Оценяване с цел образователно планиране и създаване на индивидуален учебен план или програма
 
Глава V. Програми, подходи и интервенции при деца и ученици от аутистичния спектър
І. Поведенчески интервенции, основани на приложния поведенчески анализ (АВА)
Discrete Trial Teaching (DTT)
Token economy system
ІІ. Естествени/натуралистични стратегии / Натуралистично-развитийно-поведенчески интервенции
Pivotal Response treatment
Incidental behavior intervention
Mand-model
Time-delay
Вehavior chain interruption (прекъсване на веригата на поведение)
Script-fading
Milieu teaching
Моделът Денвър
Проект ImPact
Методиката JASPER
Модел SCERTS
ІІІ. Образователни, развитийни и социално ориентирани програми и стратегии
Програмата TEAСCH
Комуникативна система чрез размяна на картинки PECS
Responsive teaching
Подход DIR/Floortime
Програма Hanen
Програма Son-Rise
ІV. Алтернативни интервенции
Сензорна интеграция
Аудиторна интеграция
Други алтернативни интервенции
Биомедицински подходи
Психофармакологични подходи
 
Глава VІ. Организация и структуриране на околната среда при деца и ученици от аутистичния спектър. Подходи за практическа работа.
І. Зрителна организация
Въвеждане на  визуална календарна система или визуален график
Използване на визуални обозначения в класната стая
Разделяне на задачата на малки стъпки и зрителното им демонстриране
Ръкавицата 5 минути
ІІ. Слухова организация
Прилагане на 5-степенната скала на звука в класната стая
ІІІ. Въвеждане на ясни правила в класната стая
ІV. Използване на положителни насоки и указания
V. Правене на избор
VI. Работа върху уменията за генерализация / обобщаване
 
Глава VІІ. Проблемни поведения при деца от аутистичния спектър
I. АBС последователността
II. Събиране на данни и извършване на функционално поведенческо оценяване и анализ
III. Скала на ескалация на поведението
IV. Позитивна поведенческа подкрепа
V. Предложения за стратегии на въздействие
Приложение 1. Формуляр за функционално оценяване на проблемно поведение (O’Neill et al., 1997)

За автора:
Проф. дпн Мира-Цветкова-Арсова е завършила специална педагогика и логопедия в СУ „Св. Климент Охридски“, където е назначена като щатен асистент по специална педагогикапрез 1991 г. Доктор по педагогика (1998), доктор на педагогическите науки (2014). От 2015 г. е доктор по специална педагогика към СУ „Св. Климент Охридски“. Специализира във Финландия през 1992 г. по проблемите на обучението на юноши с множество увреждания, в САЩ – през 2000-2001 г. (по програмата „Образователно лидерство“ на училището за слепи „Пъркинс“, Бостън), през 2003 и 2020 г. с Фулбрайтова стипендия в Бостънския колеж по проблемите на обучението на сляпоглухи деца и ученици, а през 2020 г. в колежа Хънтър в Ню Йорк по проблемите на обучението на деца и ученици от аутистичния спектър.
Библиография

Мнения от клиенти

Мнения

Все още няма мнения.

Бъдете първи! Напишете мнение за “Аутизъм. Подходи и стратегии за въздействие – Мира Цветкова”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Поседно разгледани