Диагностика на говора и нарушенията му в детска възраст – Елена Бояджиева-Делева

Код: KN2102

В наличност

Описание

Справочник за синдромите на говорна и на езикова патология в контекста на съвременната клинично-лингвистична класификация на комуникативните нарушения

Автор: Елена Бояджиева-Делева
Издател: ИК “Стено”
Година на издаване: 2022
Тип корица: мека
Брой страници: 239

Монографията разглежда в дълбочина етопатогенезата на говорните нарушения в детска възраст, като предлага съпоставителен и критичен анализ на клиничната им картина. Тяхното сравнение стъпва на описанието на етапите на типичното говорно развитие, представено през призмата на неговите анатомо-физиологични, неврофизиологични, невролингвистични и психолингвистични аспекти. За пръв път в монография по логопедия на българския език се систематизират методите за скрийнинг и диагностика на говорните нарушения от гледна точка на приликите и разликите в начина на оценка, съдържанието и процедурите, както и на психометричните показатели, които трябва да покрият. Представя се в завършен вид стандартизираната авторска батерия, тест за оралномоторни способности (ТОМС). Книгата може да се използва успешно в теоретичната подготовка на различни университетски курсове по логопедия, насочени към логопедичната диагностика при говорни нарушения и към методологията на научните изследвания.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Въведение

Глава 1. Същност и норми на говора

Анатомо-физиологични аспекти: говорът като механизъм
Дихателен отдел
Фонаторен отдел
Артикулаторен отдел
Прозодика
Психолингвистични и невролингвистични аспекти: говорът като процес
Етапи на говорното развитие
Развитие на дихателния отдел и говорното дишане
Развитие на гласовата функция
Развитие на артикулацията

Глава 2. Говорни нарушения в детството

Обща типология на говорните симптоми в равнищната организация на говорния механизъм
Симптоми на нарушено говорно дишане
Симптоми на нарушена фонация
Симптоми на нарушена артикулация
Симптоми на нарушена прозодика
Синдроми на говорни нарушения в детска възраст
Специфични артикулационни нарушения
Дизартрия на развитието
Детска говорна апраксия
Дискусионни аспекти в клиничната картина и диференциалната диагностика на говорните нарушения
Дизартрия и детска говорна апраксия
Детска говорна апраксия и специфични артикулационни нарушения
Детска говорна апраксия и фонологични нарушения
Специфични артикулационни и фонологични нарушения
Специфични артикулационни нарушения и дизартрия
Сравнителна характеристика на нарушенията в контекста на процесуално-ориентираните диагностика и терапевтично планиране

Глава 3. Методи на оценяване и диагностика на говора и нарушенията му в детството

Обща характериситика на методите за оценяване и диагностика: типология, свойства, предимства и недостатъци
Скринингови процедури и методи при говорни нарушения в детска възраст
Методи и процедури за интензивно оценяване и диагностика на говорните нарушения в детска възраст
Дихателен отдел
Фонаторен отдел
Артикулаторен отдел
Инструментални и компютърни методи за акустичен и визуален анализ на гласа и говора, приложими извън клинични условия
Предварителни и допълнителни процедури за диагностика
Метод на естественото оценяване на говора и нарушенията му
Някои тестове за диагностика на говорните нарушения в детството от световната практика
Стандартизирани тестове за изследване на невербалния (оралния) праксис и моторните говорни способности (говорния праксис) при деца с говорни моторни нарушения
Тестове за артикулация и фонология
Тестове за дизартрия
Оценяване и диагностика на нарушенията на звукопроизношението, основано на доказателства
Диагностика на говора и нарушенията му в детска възраст: стандартизация на авторска батерия „Тест за орални моторни способности“ (ТОМС). 165 4.1.
Същност и цел на батерията. Алгоритъм на разработване и конструиране
Валидност на ТОМС
Процедури по подбор на стимулния материал
Структура на ТОМС
Първична апробация на ТОМС
Контент и айтем анализ на ТОМС
Съдържателна валидност. Консистентност на айтемите и експертна оценка
Извадка
Процедура
Надеждност на ТОМС
Тест-ретест
Вътрешна съгласуваност
Други характеристики на ТОМС
Обективност
Стандарти за успешност и критични (гранични) стойности
Сравнимост
Икономичност
Заключение
Библиография

Приложения
Приложение 1.Списък на таблиците и фигурите в текста
Приложение 2. Списък на използваните съкращения на български и на английски език
Приложение 3. Международна фонетична транскрипция

За автора:
Елена Бояджиева-Делева защитава бакалавърска, магистърска и докторска степен по логопедия в СУ „Св. Климент Охридски“. През 2006 г. получава следдипломна квалификация по „Класически масаж“, а през 2008 г. защитава втора магистърска теза към програма „Кинезитерапия на лица с невросоматични заболявания“. От 2009 г. е щатен преподавател в катедра „Логопедия“ на СУ. Преподава в бакалавърската и магистърската програми на специалност „Логопедия“ в дисциплините „Комуникативни нарушения при краниофациални малформация“, „Придобити дизартрични и дисфагични нарушения“, „Дизартрични и дисфагични нарушения на развитието“, „Невропсихология“ и други. Има над 30 научни публикации, 2 помагала и 2 монографии в областта на логопедията. Д-р Бояджиева-Делева практикува като логопед от 2004 г. в различни училища и детски градини в София, като развива и частна практика.

Мнения от клиенти

Мнения

Все още няма мнения.

Бъдете първи! Напишете мнение за “Диагностика на говора и нарушенията му в детска възраст – Елена Бояджиева-Делева”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Поседно разгледани