Специфични артикулационни нарушения през детството – Екатерина Тодорова

Код: KN2022

В наличност

Описание

Автор: Екатерина Тодорова

Издателство: Нов български университет

Корици: меки

Страници: 224

Размери: 14×21 см

Книгата е резултат от дългогодишна клинична, теоретична и преподавателска работа на авторката в областта на говорната и езиковата патология. Систематизирани са моделите за интерпретация на специфичните нарушения във фонетиката на българския език и се уточнява взаимодействието на ненормативното говорно поведение с други области на функциониране – емоционално, поведенческо и социално. Представено е собствено епидемиологично проучване, което установява социалната значимост и разпространението на артикулационните нарушения, както и подпомага оптимизирането на оценката и характеристиката на атипичното артикулационно поведение с цел подобряване на ефективността на специализираните интервенции и предлаганите услуги за тези деца.

Книгата е предназначена за логопеди, но предоставя полезна информация и за специалисти от други научни области, които се интересуват от аспектите на говорно-езиковото поведение в детска възраст. Тя може да служи и като учебно пособие за студенти от бакалавърски, магистърски и докторски програми, които имат отношение към нарушенията на артикулацията, фонетиката и фонологията на българския език.

За автора:

Д-р Екатерина Тодорова е главен асистент в Нов български университет. От 1995 г. е магистър по логопедия, от 2005 г. – доктор по психология. Работила е дълги години като логопед в Логопедичен център – София, а понастоящем е преподавател в бакалавърски и магистърски програми в Нов български университет.

Съдържание

Предговор.

Увод. Артикулационните нарушения като цел, обект на изследване и проблем в логопедията

Глава 1. Комуникация, реч, говор, артикулация – основни термини и концепти

Комуникация

Вербални средства за комуникация

Език

Реч

Говор и артикулация

Говорна комуникация

Глава 2. Теоретични концепти и терминологични разногласия в областта на специфичните артикулационни нарушения

Дислалия

Специфични нарушения на артикулацията

Специфични артикулационни нарушения vs. фонологично езиково нарушение

Глава 3. Клинични прояви, етиология, класификация и терапия на специфичните нарушения в артикулацията

Клинични прояви

Засегнати фонемни класове

Същност на артикулационните нарушения – липса, замяна, изопачаване

Значимост на звуковата и фонологичната онтогенеза

Качество на нарушената артикулация – системност и устойчивост

Влияние на основния звук от съответния фонетичен клас

Възрастова характеристика

Етиологични фактори

Анатомо-физиологични особености на говорния апарат

Вегетативни орални нарушения

Периферна инервация и мускулен тонус

Фактори на средата

Наследствена обусловеност

Модели за класификация

Основни терапевтични принципи

Родителски интервенции

Глава 4. Диагностични аспекти на специфичните артикулационни нарушения

Общи закономерности

Диагностични процедури

Анамнеза

Логопедичен статус

Изследване на артикулационен праксис

Изследване на артикулацията и фонологията

изследване на метафонологичните езикови умения

Перцепция на фонеми

Диференциална диагноза

Ринолагия

Дизартрия

Вербална диспраксия

Специфични езикови нарушения/дисфазия

Неспецифични артикулационни нарушения

Протокол за оценка на нарушената артикулация

Глава 5. Социални аспекти на специфичните артикулационни нарушения

Социално функциониране и езикова употреба

Диалектни форми и артикулационни нарушения

Училищно функциониране и артикулационни нарушения

Четене и артикулационни нарушения

Писане и артикулационни нарушения

Преподаване и неправилен говор

Чуждоезиково обучение и артикулационни нарушения

Глава 6. Разпространение и характеристика на специфичните артикулационни нарушения в предучилищна възраст (собствено епидемиологично проучване)

Постановка на проблема

Цел, задачи, изследователски въпроси

Структура и методика на проучването

Изследвани лица

Авторска методика за оценка на артикулацията в предучилищна възраст

Процедура

Методи за анализ на данни

Резултати и обсъждане

Процентно разпределение на артикулационните нарушения в зависимост от броя на засегнатите фонемни класове

Процентно разпределение на нарушената артикулация на отделните фонеми в различните субтестове

Взаимодействие на нарушената артикулация на говорни звукова от един фонемен клас

Влияние на фактора “възраст” върху типа артикулационно поведение

Влияние на фактора “пол” върху типа артикулационно поведение

Влияние на факторите “възраст” и “пол” върху динамиката на артикулационните нарушения

Влияние на фактора “местоживеене” върху типа артикулационно поведение

Изводи от проведеното проучване

Заключение

Използвана литература

Терминологичен речник

Използвани съкращения

Мнения от клиенти

Мнения

Все още няма мнения.

Бъдете първи! Напишете мнение за “Специфични артикулационни нарушения през детството – Екатерина Тодорова”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Поседно разгледани